Domáci poriadok

   

  1. Všeobecné informácie

  Trampolínový park Cyberjump prevádzkuje spoločnosť Cyberjump Slovakia s.r.o.,so sídlom Pribinova 10, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 521 931 („Prevádzkovateľ“).

  Trampolínový park Cyberjump je možné používať v súlade s jeho určením a v súlade s Prevádzkovým poriadkom. V prípade akýchkoľvek otázok Vás žiadame, aby ste sa obrátili na člena tímu trampolínového parku Cyberjump.

  Na území trampolínového parku Cyberjump nie je povolená žiadna obchodná činnosť, vrátane promočných, predajných činností a vyhotovenia nahrávok s obchodným účelom.

  2. Vstup do trampolínového parku Cyberjump

  Vstup má nasledujúce podmienky:

  1. Platná vstupenka (v určitých prípadoch môžu byť výnimky)
  2. Registrácia vrátane rôznych vyhlásení
  3. Dobrý fyzický a mentálny stav (pozri nižšie uvedené);
  4. Vek najmenej 4 roky;
  5. Pre ochranu detí sa odporúča, aby sa deti do 15 rokov zdržovali v priestoroch trampolínového parku Cyberjump len v sprievode dospelej osoby.
  6. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené používať trampolíny osobám s telesnou hmotnosťounad 110 kg.
  7. V prípade maloletých: sprievod k tomu oprávnenej dospelej osoby (najmenej 1 osoba), ktorá v mene maloletého podpísala prevzatie osobnej zodpovednosti. I táto dospelá osoba musí mať zakúpenú vstupenku.
  8. Bezpečnostné predpisy pre trasu hry NinjaWarrior:
  • priestor tejto hry môžu využívať len naši návštevníci s výškou nad 150 cm,
  • neodporúča sa osobám  trpiacim fóbiou z výšok,
  • návštevníci berú na vedomie, že používanie tejto dráhy môže nadmerne namáhať ramená, ruky a hornú časť tela,
  • na trase sa  môže v tom istom čase zdržiavať len jedna osoba,
  • v priestore trasy hry NinjaWarrior je  povinné nosiť špeciálne ponožky.

  Pre celý priestor trampolínového parku Cyberjump platí zákaz vnášania jedla a nápojov a ich konzumácia na území trampolínového parkuCybrejump.V celom areáli trampolínového parku Cyberjump platí prísny zákaz fajčenia.

  Do priestorov trampolínového parku Cyberjump sa nesmú vnášať veľkoobjemové batožiny, tašky. V areáli trampolínového parku Cyberjump sú k dispozícii uzamykateľné odkladacie skrinky (pre umiestnenie osobných vecí výlučne všeobecného charakteru, ktoré neslúžia na odkladaniecenností). Prevádzkovateľ trampolínového parku Cyberjump nezodpovedá za škodu vzniknutú na vnesených alebo odložených veciach návštevníkov trampolínového parku Cyberjump, ak tieto budú odložené mimo miest vyhradených Prevádzkovateľom na odloženie vecí (mimo uzamykateľných odkladacích skriniek).

  Vstup do priestorov trampolínového parku Cyberjump nie je dovolený osobám pod vplyvom alkoholu, liekov či omamných a psychotropných látoka tiež osobám, ktoré trpia takými chorobami, ktoré môžu byť prekážkou pri používaní trampolínového parku Cyberjump, alebo ktorých choroby, by mohli nepriaznivo ovplyvniť tretie osoby, či spôsobiť neprimerané nebezpečenstvo pre trampolínový park Cyberjump. Návštevníci trampolínového parkuCyberjump sa počas návštevy trampolínového parku Cyberjump musia správať zodpovedne uvedomovať si celkovú mieru rizika, mať dostatočnú disciplínua sebakontrolu.

  3. Používanie trampolín

  Pri používaní trampolínplatia v trampolínovom parku Cyberjump nasledovné bezpečnostné pravidlá:

  Pred skákaním si pozrite bezpečnostný videofilm.

  V prípade tehotenstva je skákanie zakázané.

  Do skokanských priestorov trampolín je zakázané vstupovať v obuvi. Skákanie je povolené len v špeciálnych ponožkách, ktorésú k dispozícii pri vchode.

  Je potrebné mať športové oblečenie, do ktorého nepatria okuliare, šnúrky, klobúk, čiapka či iná pokrývka hlavy. Dlhé vlasy musia byť zopnuté. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, obráťte sa, prosím, na člena kolektívu trampolínového parku Cyberjump.

  Pri skákaní sa okrem povoleného oblečenia nesmú nosiť iné predmety (kľúče, prívesky, retiazky, iné doplnky, mobilné telefóny, hodinky, kamery a pod.).

  Začínajte vždy jednoduchými trampolínami, rozcvičte sa.

  Trampolíny vždy používajte zodpovedne. Vyhýbajte sa neprimeraným nebezpečenstvám. Ubezpečte sa, že ste po celý čas skákania dostatočne koncentrovaní.

  Nepretržite dbajte na spoluskákajúcich.

  Obťažovanie iných má za následok okamžité vylúčenie z areálu trampolínového parku Cyberjump.

  Je zakázané skákanie salta a iných nebezpečných trikov.

  Je zakázané strkanie sa. Je zakázané synchrónne skákanie. Je zakázané katapultovanie.

  Pri skákaní do penového bazéna, podľa možností skáčte tak, aby ste dopadali na celé svoje telo. Skákanie nohami alebo hlavou vpred môže spôsobiť vážne zranenia.

  Je zakázané liezťna bezpečnostné zábradlia, siete, hry a iné zariadenia trampolínového parku Cyberjump. Rúry, nosné konzoly, lampy zavesené zo zo stropu nie sú súčasťou hry a je zakázané dotýkať sa ich.

  Je zakázané skákať krížom. Vždy skáčte do stredu dráhy. Skákanie na okraj dráhy alebo medzi dve dráhy môže spôsobiť závažné zranenia.

  Dbajte na to, aby ste mali jazyk za zubami. Žuvanie žuvačky je neprípustné.

  Ak si potrebujete odpočinúť, opustite miesto vyznačené pre skákanie. Po ukončení skákania opustite trampolínu.

  Ďalšie pokyny nájdete pri jednotlivých hrách.

  „Zoskočenie“ z miesta vyznačeného na skákanie je neprípustné.

  3/b. Používanie trampolínového boardu

  • Je dostupný po úhrade poplatku za prenájom na recepcii
  • Môže sa používať osobami vo veku od 8 rokov na ich vlastnú zodpovednosť
  • Môže sa používať pod dozorom animátora.

  4. Dodržiavanie pokynov

  Je nutné bezpodmienečne rešpektovať pokyny ktoréhokoľvek člena kolektívu trampolínového parku Cyberjump.
  V prípade nedodržiavania pokynov môžete byť vyzvaný k opusteniu trampolínového parku Cyberjumpbez nároku na vrátenievstupného.

  5. Upozornenie na riziká, zodpovednosť

  Pri návštevetrampolínového parku Cyberjump môže dôjsť k nebezpečenstvu úrazu. To môže nastať najmäaksa návštevnícinesprávajú v areáli trampolínového parku Cyberjump podľa pravidiel a preceňujú svoje fyzické a mentálne schopnosti.

  V priestoroch trampolínového parku Cyberjump nie je stála zdravotnícka služba.

  Hry a zariadenia trampolínového parku Cyberjump využívate na vlastné riziko. Prevádzkovateľ trampolínového parku Cyberjump nezodpovedá za prípadné úrazy návštevníkov spôsobené vlastnou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu, svojich možností a schopností alebo nedodržaním prevádzkového poriadku Cyberjump a bezpečnostných pravidiel Cyberjump a za vzniknuté škody s výnimkou, ak stav hier a zariadení nevyhovuje bezpečnostným predpisom a nie jevhodný na používanie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie iného návštevníka.

  Ohrozujúce a nezodpovedné konanie iných návštevníkov je potrebné nahlásiť zamestnancovi trampolínového parku Cyberjump.

  Návštevník je povinný nahlásiť škody ktoré spôsobiliným návštevníkom a rovnako je povinný ich uhradiť.

  Sprevádzajúce dospelé osoby sú zodpovednéza maloletých, ktorí sú pod ich dozorom.

  6. Riešenie odškodnenia

  Návštevník je povinný okamžite nahlásiť úraz, nehodu alebo vznik škody a tietospísaťdo zápisnice o nehode spoločne so zamestnancom trampolínového parku Cyberjump.V prípade ak si návštevník uplatní aj nárok na náhradu škody, tento je potrebnédo 6 mesiacov odo dňa spísania zápisnice o úraze, nehode alebo škodovej udalosti písomne odôvodniťa kvantifikovať.

  7. Používanie kamier, fotografovanie a nahrávanie video záberov

  Vstupom do trampolínového parku Cyberjump návštevník prostredníctvom berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ v priestoroch trampolínového parku Cyberjump zhotovoval skupinové snímky a skupinové video záznamy a tieto použil na on-line stránkach a sociálnych sieťach(Facebook, Instagram, Youtube, Google+ a iné). Návštevník zároveň berie na vedomie a súhlasís tým, že priestory trampolínového parku Cyberjump sú pod dohľadom bezpečnostných kamier. Na vyššie uvedené skutočnosti sú návštevnícipri vstupe do trampolínového parku Cyberjump osobitne upozornený.

  8. Opustenie  trampolínového parku Cyberjump

  Opustením trampolínového parku Cyberjump vstupenky strácajú platnosť (môžu sa vyskytnúť výnimky).

  © Cyberjump. All Rights Reserved.