Informacie o prevadzkovani kamier

   Cyberjump Slovakia s.r.o. (So sídlom: Pribinova 10, 81109 Bratislava, Slovenská republika; IČO: 52 521 931; naďalej: „Prevádzkovateľ”) prevádzkuje v priestoroch trampolínového parku Cyberjump Lamačská cesta 5959/1, 841 05 Bratislava), ním prevádzkovaný a udržovaný bezpečnostný kamerový systém („Kamery”).
  So zreteľom na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)  a v súlade s ním Vás informujeme o  nasledovnom:

  1. ÚČEL A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA KAMIER

  1.1. Prevádzkovateľspracúva kamerami vyhotovené video a audio záznamy, získané  v priestoroch trampolínového parku Cyberjump za účelom
  -    bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov a  zamestnancov a kontroly dodržiavania bezpečnostných predpisov;
  -    ochrany majetku (ochrana proti krádeži a vlámaniu) zariadení a obchodných jednotiek trampolínového parku Cyberjump, tak isto ochrany osobného vlastníctva návštevníkov a zamestnancov,to znamená odhaľovania a prevencie porušení práv, páchateľa a pre dokázanie vyššie  uvedeného;

  2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  2.1.Prevádzkovateľ spracúva kamerové záznamy dotknutých osôb.

  3. PRÁVNY ZÁKLADPRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  3.1.Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa spočívajúceho v ochrane a zabezpečení majetku a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia a na prezentáciu prevádzky trampolínového parku Cyberjump.

  4. DOBA UCHOVÁVANIAOSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRENOSOSOBNÝCH ÚDAJOV

  4.1.Prevádzkovateľspracúva osobné údaje po dobu 3 dní, okrem prípadov kedy je kamerový záznam dôkazom v konaní, prípadne ak má Prevádzkovateľ vedomosť o tom, že by takýto kamerový záznam mohol byť použitý v  konaní ako dôkaz alebo v prípade, ak je to potrebné na prešetrenie alebo objasnenie podozrení z protiprávneho konania, po dobu nevyhnutne potrebnú na objasnenie podozrení; pokiaľ nemá Prevádzkovateľ zákonnú povinnosť uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu.

  4.2.    Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:
  - štátnym orgánom a iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností,
  - členom štatutárneho orgánu Prevádzkovateľa a pri ich nedostupnosti poverenémuzamestnancovi,
  - subjektom, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby technickej podpory kamier.

  4.3.Prevádzkovateľspracúva osobné údaje výhradne v rámci územia Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Osobné údaje nebudú prenesené mimo EHP.
  4.4. Pri spracúvaní osobných údajov nepríde k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.  

  5. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCHÚDAJOV

  5.1.Prevádzkovateľ zaistí bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a vykoná všetky opatrenia ktoré sa dajú rozumne očakávať, aby boli osobné údaje návštevníkov a zamestnancov chránené. Preto so zreteľom na bezpečnosť osobných údajov uschováva kamerové záznamy na uzatvorenom mieste uložené na harddisku heslom chráneného počítača.

  6.UMIESTNENIE KAMIER, SLEDOVANÉPRIESTORY

  6.1.Kamerový systém sa skladá z kamier, umiestnených na nosnej konštrukcii stropu trampolínového parku Cyberjump, ktorých umiestnenie a uhol záberu je uvedený na základnom výkrese na konci týchto informácií.
  6.2.Dôvod pre umiestnenie kamier v kancelárskych priestoroch je nakladanie s peniazmi a sledovanie pohybuv kanceláriách.
  6.3.Kamerami sledovaným priestorom musia byť miestnosti, ktoré sú prevádzkovanéPrevádzkovateľom.
  6.4.Prevádzkovateľ nevykonáva monitorovaciu činnosť v miestnostiach, v ktorých by mohla byť porušená ľudská dôstojnosť, t.j. predovšetkým v šatniach, sprchách, na toaletách, ale ani v miestnostiach, kde zamestnanci trávia svoju pracovnú prestávku. Výnimku tvoria časové periódy, kedy sa pozoruje kompletný priestor hracieho objektu, vrátane priestorov, v ktorých sa monitorovacia činnosť počas dňa nevykonáva. Tieto časové periódy sú dni pracovného pokoja, časti dní mimo pracovnej doby, kedy sa nikto nezdržuje v týchto priestoroch.

  7.CHARAKTER BEZPEČNOSTNÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

  7.1.Kamery sú pevne nainštalované optické zariadenia, vykonávajúce diaľkové monitorovanie daného priestoru.
  7.2.Kamery nie sú spôsobilé na blízke natáčanie osôb a činností. Kamery elektronického bezpečnostného systému v podstatnej miere snímajú návštevníkov len v určenej časti trampolínového parku Cyberjump.

  8.PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  8.1.Dotknutá osoba má právo žiadať od Prevádzkovateľa:

  1. informáciu či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  2. získať prístup k spracúvaným osobným údajom,
  3. na opravu a/alebo vymazaniealebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  4. prenesenie osobných údajov, a to za podmienok stanovených v GDPR.

  8.2. Dotknutá osoba je oprávnená namietať proti spracúvaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu.
  8.3. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne, maximálne v lehote jedného mesiaca od podania žiadosti dotknutej osoby o poskytovanie informácie v zmysle čl. 8.1 písm. a), poskytnúť túto informáciupísomne a v zrozumiteľnej forme. Poskytnutie informácie je bezplatné.

  8.4. Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje v prípade ak:
  - je nakladanie s osobnými údajmi nezákonné;
  - v prípade žiadosti dotknutej osoby;
  - ak sú neúplné či chybné a stav sa nedá zákonným spôsobom napraviť, avšak s predpokladom, že vymazanie nie je zákonom zakázané;
  - keď zanikol účel spracúvania osobných údajov, alebouplynula stanovená doba pre uchovanie osobných údajov.

  8.5.V prípade ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, kontaktujte prosím Prevádzkovateľa
  e-mailom na adrese [Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.].

  8.6. Rovnako máte nárok aj na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.sk

  9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  9.1. Táto informácia o spracúvaní osobných údajov nadobúda platnosť dňa 2020.06.01.

  Príloha: Situačný nákresumiestneniakamier

  © Cyberjump. All Rights Reserved.