Informácie pre spracúvanie osobných údajov

  Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady“), poskytujú informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov návštevníkov získaných pri návšteve trampolínového parku Cyberjump, prevádzkovaného spoločnosťou Elevenpark Kft. („Prevádzkovateľ”), pri používaní webstránky, (https://www.cyberjump.sk/, „Webová stránka”) návštevníkmi alebo registrovanými užívateľmi pre účel získania informácií, rezervácie a nákup vstupenkya s tým spojených služieb a nástrojov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov môžu byť poskytnuté aj prostredníctvom samostatnej informácie alebo vyhlásenia.

  1. Prevádzkovateľ

  Názov:    Cyberjump Slovakia s.r.o.
  Sídlo:    Pribinova 10, 81109 Bratislava, Slovak Republic
  Registrový súd:    Okresný súd Banská Bystrica
  Adresa miesta spracúvania osobných údajov:   Lamačská cesta 5959/1, 841 05, Bratislava 
  Web skutočnej správy a ukladania osobnýchúdajov: www.cyberjump.sk
  E-mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Telefonický kontakt: +421 2 3322 1235
  Registračné (identifikačné) číslo Prevádzkovateľa:    SK2121064176

  2. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

  Prevádzkovateľspracúva osobné údaje návštevníkov trampolínového parku Cyberjump za účelom zistenia ich požiadaviek a nárokov tak, aby bol poskytovaný užitočnejší a celkovo adresnejšie zameraný obsah a služby prispôsobené návštevníkoma tiež aby bola pri on-line nákupe vstupeniek zabezpečená potrebná bezpečnosť, najmä:

  • pre zlepšenie kvality služieb, poskytovaných Prevádzkovateľom (právny základ:článok 6 ods. 1. pís. f nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v zlepšovaní našich služieb);
  • plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, vrátane vedenia interných evidencií (právny základ: článok 6 ods. 1. pís. c nariadenia GDPR – naše právne záväzky);
  • pre vývoj vhodného obsahu webovej stránky, vyhovujúcej potrebám návštevníkov (právny základ: Článok 6 ods. 1. pís. f nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v zlepšovaní našich služieb);
  • v záujme uplatnenia práv a plnenia povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy uzatváranej s návštevníkmi (právny základ: Článok 6 ods. 1 pís. b nariadenia GDPR – plnenie dohody);
  • pre zasielanie informačných bulletinov e-mailom (propagačné e-maily, oznámenia, ponuky, vernostné programy, akcie, reklamy) týkajúcich sa podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa (právny základ: článok 6 ods. 1. pís. a nariadenia GDPR – váš súhlas a článok 6 ods. 1. pís. f nariadenia GDPR –oprávnený záujem spočívajúci v reklame produktov a služieb Prevádzkovateľa);
  • pre kontaktovanie registrovaných návštevníkov e-mailom, telefónom alebo písomne za účelom prieskumu trhu (právny základ: článok 6 ods. 1. pís. f nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v zlepšovaní našich služieb);
  • pre poskytovanie služby zákazníckej podporynávštevníkom a potvrdenie transakcie pri on-line nákupevstupenky prostredníctvom platobnej kartya aj sledovanie prípadného podvodu (fraud-monitoring) pre ochranu užívateľov (právny základ: článok 6 ods. 1. pís. f nariadenia GDPR –oprávnený záujem spočívajúci v údržbe primeranej bezpečnosti);
  • vytvorenie zákazníckeho účtu (právny základ: Článok 6 ods. 1 pís. b nariadenia GDPR – plnenie dohody);;
  • spracúvanie objednávok a rezervácií (právny základ: Článok 6 ods. 1 pís. b nariadenia GDPR – plnenie dohody);
  • prezentácie prevádzky trampolínového parku Cyberjump (a použitia na svojich on-line platformách a sociálnych sieťach, napr. webstránka, Facebook, Instagram, Youtube, Google+ a ďalšie) (právny základ: článok 6 ods. 1. pís. f nariadenia GDPR –oprávnený záujem spočívajúci v marketingovej prezentácií trampolínového parku).

  3. Používanie cookies súborov

  Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa cookies. Cookies sú textové súbory, obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré  internetový prehliadač ukladá na harddisku  počítača. Cookies súbory umožňujú webovej aplikácii, aby prostredníctvom zhromažďovania a uchovávania informácií o  preferenciách návštevníkov webstránok prispôsobila svoju činnosť  potrebám návštevníkov webstránok podľa toho, čo obľubujú.
  Osobitné pravidlá, týkajúce sa používania súborov cookies sú k dispozícii tu: www.cyberjump.sk/cookie-policy

  4. Registrácia

  Okruh subjektov oprávnených zaregistrovať sa na webstránke Prevádzkovateľa („Návštevníci”alebo jednotlivo „Návštevník“): dospelé osoby, resp. maloleté osoby, pokiaľ dospelý návštevník pri registrácii zadal aj ich osobné údaje (kvôli ochrane maloletýchosôb môže registráciu vykonať len dospelý vo veku nad 18 rokov).
  Návštevník pri registrácii vytvorí vlastné heslo, ktoré bude používať naprihlásenie sa do webovej stránky. Návštevník sám zodpovedá za to, že svoje heslo bude udržiavať v tajnosti a nebude ho zdieľať s treťou osobou.

  5. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom

  5.1    Návštevník je pri on-line a aj pri osobnej registrácii povinný uviesť nasledujúce osobné údaje:

  1. priezvisko;
  2. meno;
  3. dátum narodenia;
  4. e-mailová adresa;
  5. priezvisko, meno a dátum narodenia mladistvého Návštevníka.

  5.2 Návštevník pri bezhotovostnom nákupe (platba platobnou kartou) vstupenky zadáva nasledujúce osobné údaje pre účely vystavenia účtenky (fakturácie):

  1. meno zákazníka na účtenke (faktúre) – priezvisko, krstné meno;
  2. fakturačná adresa;
  3. e-mailová adresa;
  4. telefónne číslo.

  5.3 Okrem vyššie uvedených osobných údajov už nie je potrebné uvádzať ďalšie údaje a tietobudú automaticky vymazané.

  6. Nákup vstupeniek, platba platobnou kartou, fakturácia (účtovanie)

  Pri on-line nákupe vstupenky (viď. Všeobecné zmluvné podmienky IV. kapitola B) Návštevník  berie na vedomie, že nasledujúce osobné údaje uschovávané v užívateľskej databáze Bluegastro https://www.cyberjump.sk budú poskytnuté subjektu Asseco Solutions ako prevádzkovateľovi: priezvisko, meno, krajina, telefón, e-mailová adresa.

  Pri on-line nákupe vstupenky na webe https://www.cyberjump.sk nebude Prevádzkovateľ osobné údaje zadávané na rozhraní pre platby spájať s údajmi žiadateľa o registráciu na webstránke Prevádzkovateľa a bude s nimi nakladať oddelene a za účelom vystavenia elektronickej účtenky ich postúpi do fakturačného (účtovného) programu Bluegastro.

  7. Zasielanie  informačného bulletinu e-mailom

  Registráciou Návštevník udeľuje svoj súhlas, aby mu Prevádzkovateľ zasielal e-mailom informačné materiály týkajúce sa podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa (napríklad propagačné e-maily, oznámenia, ponuky, vernostné programy, akcie, reklamy a ďalšie). Návštevník má právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať.
  Prevádzkovateľ vedie evidenciu o osobných údajoch, špecifikovaných v bode 9o príjemcovi informačných materiálov až do odvolania poskytnutého súhlasu. V prípade odhlásenia sa z odberu Prevádzkovateľ bezodkladne vymaže z evidencie všetky osobné údaje príjemcu a naďalej mu už nebude zasielať informačné bulletiny.

  8. Používanie bezpečnostných kamier

  Prevádzkovateľ v areáli Trampolínového parku Cyberjump prevádzkuje bezpečnostný kamerový systém. Samostatné informácie o kamerovom monitorovacom systéme sú k dispozícii tua takisto sú dostupné pri vchode do Trampolínového parku Cyberjump.
  Na vyhotoveniekamerových záznamov Prevádzkovateľ upozorňuje Návštevníkov pri vstupe do trampolínového parku Cyberjump piktogramom kamery a upozornením, že priestor je monitorovaný.
  V prípade ak by boli vyššie uvedené záznamy použité alebo poskytnuté pre iné účely než sú uvedené v Informácii o kamerovom systéme, Návštevník môže vzniesť námietku v zmysle článku 15.

  9. Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov

  Návštevník pri registrácii a vstupe do areálu trampolínového parku Cyberjump berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže v celom areáli Trampolínového parku Cyberjump za účelom marketingovej prezentácií vyhotovovať skupinové fotografie a videozáznamy zachytené monitorovacími kamerami a tieto používať na svojich online platformácha sociálnych sieťach (Webová stránka, Facebook, Instagram, Youtube, Google+ a ďalšie).

  10. Spracúvanie osobných údajov
  Spracúvanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, okrem prípadov uvedených v článku6, v článku 10 a v článku 11 nižšie.

  11. Doba uchovávaniaosobných údajov

  Doba spracúvania osobných údajov trvá od registrácie Návštevníka až do dňa, kedy Návštevník požiada o zrušenie registrácie alebo o vymazanie svojho užívateľského účtu. Keď Návštevník požiada o zrušenie registrácie alebo o vymazanie svojho užívateľského účtu, Prevádzkovateľ v lehote do 3 pracovných dní všetky osobné údaje Návštevníka vymaže. V prípade fotografií vyhotovených v súlade s článkom 9, trvá doba spracúvania počas trvania uverejnenia fotografií Prevádzkovateľom na jednotlivých online platformách a sociálnych sieťach, maximálne však po dobu po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.  Pri on-line nákupe vstupenky pre účel platby platobnou  kartou bude zadávané osobné údaje spracúvať Global Payments,s.r.o., ako samostatný prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s informáciami, uvedenými na webovej stránke https://www.globalpayments.sk/

  12. Uchovávanie a prenos osobných údajov, príjemcovia osobných údajov

  Získané osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva na vlastnom serveri a vo svojich počítačoch, pričom osobné údaje uchováva vo vytlačenej aj digitálnej podobe. Prevádzkovateľ môže uchovávať osobné údaje Návštevníkov aj v počítačových systémoch prevádzkovaných treťou osobou, ktorú touto úlohou poverí.
  Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať výlučne v oblasti Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“)a nebude ich prenášať mimo EHP.
  Z personálu Prevádzkovateľa majú prístup k osobným údajom len na to oprávnené osoby, ktoré sú zúčastňujúnaposkytovaní služieb spojených so spracúvanými osobnými údajmi a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti. .
  V rámci poskytovania služieb môžu byť osobné údaje zdieľané aj s nasledovnými entitami:

  - s entitami, ktoré zabezpečujú služby hostingu v súvislosti s Webovou stránkou Prevádzkovateľa,
  - so subjektmi, ktoré sa zaoberajú administratívnou podporou Webovej stránky Prevádzkovateľa,
  - s poskytovateľmi služieb sociálnych médií,
  - s dodávateľmi marketingových nástrojov a služieb,
  - s externými poskytovateľmi komunikačných platforiem,
  - s externými poskytovateľmi bezpečnostných služieb, ktoré môžu zároveň prevádzkovať kamerový systém,
  - s externými spoločnosťami poskytujúcimi právne služby,
  - s príslušnými štátnymia inými orgánmi v rozsahu zákonom ustanovených povinností.

  Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje poskytnúť tretím osobám len v prípadoch uvedených v týchto Informáciách o spracúvaní osobných údajov (viď vyššie.), inak ich môže poskytnúť len na základe predchádzajúceho dobrovoľného súhlasu Návštevníkom vedome udeleného na základe podrobných a vyčerpávajúcich informácií. Toto sa však netýka prípadov, keď je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobnéúdaje na základe ustanovení príslušných právnych predpisov.

  13. Bezpečnosť osobných údajov

  Pre zaručenie bezpečnosti osobných údajov Prevádzkovateľ používa ochranný systém a zabezpečuje, aby bol tento pravidelne aktualizovaný a rozširovaný. Okrem toho sa Prevádzkovateľ zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia pre to, aby zabránil prístupu neoprávnených osôb k spracúvaným osobným údajom.

  14. Práva Návštevníka ako dotknutej osoby

  Návštevníkovi,ako dotknutej osobe,prináležia práva stanovené príslušnými ustanoveniami GDPR.Návštevníkje oprávnený prostredníctvom listu adresovanému Prevádzkovateľovi alebo elektronicky na vyššie uvedenej e-mailovej adrese kedykoľvek požadovať o:

  1. poskytnutie informácie o spracúvaní svojich osobných údajov;
  2. prístup k osobným údajom a získanie ich kópie,
  3. opravu svojich osobných údajov;
  4. vymazanie osobných údajov v oblastiach v ktorých to GDPR umožňuje;
  5. obmedzenie spracúvania osobných údajov v rozsahu, ktorý je uvedený v GDPR
  6. právo namietať spracúvanie osobných údajov (viď článok 15 nižšie).

  Prevádzkovateľ bezodkladne, maximálne v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti Návštevníka, ako dotknutej osoby, poskytne písomnú informáciu o osobných údajoch Návštevníka spracúvaných Prevádzkovateľom.

  Poskytovanie informácií je bezplatné. Prevádzkovateľ môže žiadať o primeraný poplatok na úhradu vynaložených výdavkov v prípade, že je žiadosť Návštevníka zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná (vrátane prípadov opakujúcich sa žiadostí).

  Ak sú osobné údaje spracúvane na základe súhlasu, Návštevník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomne listom adresovaným Prevádzkovateľovi alebo listom, zaslaným elektronickou cestou (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Odvolanie súhlasu neovplyvní oprávnenosť spracovania na základe súhlasu ešte pred jeho odvolaním.

  V prípade ak Návštevník požiada o vymazanie niektorého z registračných údajov evidovaných Prevádzkovateľom alebo odvolá súhlas udelený k spracúvaniu osobných údajov poskytnutý v súvislosti s registráciou, bude to mať za následok vymazanie registrácie Návštevníka. V tomto prípade môže Návštevník služby trampolínového parku Cyberjump využívať len po opätovnej registrácii (po opätovnom zadaní všetkých vyžadovaných osobných údajov pri registrácii).

  15. Oprava a vymazanie osobných údajov

  Pokiaľ je akýkoľvek osobný údaj nesprávny a predmetný údaj má Prevádzkovateľ k dispozícii, potom Prevádzkovateľ prevedie opravu nesprávneho osobného údaja.
  Osobný údaj sa musí vymazať, keď

  1.  je spracúvanie údajov protiprávne;
  2. o to dotyčný Návštevník požiada;
  3. je neúplný alebo nesprávny a tento stav sa nedá zákonne napraviť za predpokladu, že výmaz nie je zákonom zakázaný;
  4. zanikol účel spracúvania údajov, alebo uplynula doba stanovená zákonom pre uschovanie údaja;
  5. pokiaľ to nariadil súd alebo iný Úrad.

  Prevádzkovateľ prípadnú opravu alebo vymazanie osobného údaja oznámi dotyčnému Návštevníkovi. Od tohto oznámenia je možné upustiť, pokiaľ tým nebudú poškodené oprávnené záujmy Návštevníka s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov.

  16. Právo namietať

  V prípade ak Návštevník poskytol Prevádzkovateľovi osobné údaje, Návštevník má právo namietať spracúvanie osobných údajov, a to v prípade ak sú osobné údaje:

  a. použité na účely priameho marketingu,
  b. použité na základe iného nášho oprávneného záujmu. Námietka v tomto prípade vyžaduje uvedenie dôvodu na základe konkrétnej situácie Návštevníka, ktorý musí informovať Prevádzkovateľa o dôvode pre ktorý nemá Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej spracúvať.  

  17. Uplatňovanie nárokov

  Každý Návštevník má možnosť oznámením, podaným na: Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., https://dataprotection.gov.skpredložiť návrh na prešetrenie s uvedením dôvodu, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajovdošlo kporušeniujeho práv, alebo také ohrozenie bezprostredne existuje. Konanie pred úradom je bezplatné.

  18. Osobitné ustanovenia

  Na webových stránkach Prevádzkovateľa môžu byť umiestnené odkazy a linky pre presmerovanie na stránky, prevádzkované inými poskytovateľmi služieb, v rámci ktorýchPrevádzkovateľ nedisponuje žiadnym vplyvom na zásady spracúvania osobných údajov. Po kliknutí na takýto odkaz alebo linkmôže byť Návštevníkpresmerovaný na internetové stránky iných poskytovateľov služieb. Keďže tieto stránky nespravujePrevádzkovateľ, ani žiadnym spôsobom nezodpovedá za poskytovanieosobných údajov Návštevníkov týmto stránkami a ani za postupy a zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov Návštevníkov na týchto stránkach.

  19. Záverečné ustanovenia

  Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňa 2020.06.01.

   

  © Cyberjump. All Rights Reserved.