Všeobecné obchodné podmienky

   

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky používania trampolínového parku Cyberjump (na adrese: Lamačská cesta 5959/1, 841 05, Bratislava, ďalej len „trampolínový park Cyberjump“), ktorý prevádzkuje spoločnosť Cyberjump Slovakia s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako aj používania webovej stránky http://www.cyberjump.sk/ a práva a povinnosti jednotlivých strán a iných ich sprevádzajúcich osôb (ďalej len „Strany”).

  Podrobné a praktické pravidlá, ako aj bezpečnostné predpisy týkajúce sa používania trampolínového parku Cyberjump sú upravené v Prevádzkovom poriadku (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), úpravy týkajúce sa spracovania údajov Strán sú uvedené v „Pravidlách ochrany osobných údajov“ a informácie o kamerovom systéme sú dostupné v dokumente „Informácie o používaní kamier“, ktoré tvoria prílohy týchto VOP (VOP a ich prílohy ďalej spolu len ako „Zmluva“).

   

  I. DEFINÍCIE

  Prevádzkovateľ: Cyberjump Slovakia s.r.o.

  Sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 155168/B

   

  Adresa trampolínového parku Cyberjump: Lamačská cesta 5959/1, 841 05, Bratislava.

  IČO: 52 521 931

  Zastúpená: Stefan Fritsch

  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Tel: + 421 2 3322 1235

  DIČ: 2121064176

  Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci výkonu svojho podnikania, zamestnania či povolania.

  Zákazník: Akákoľvek osoba skutočne využívajúca služby trampolínového parku Cyberjump; v prípade, že je zákazník maloletý, Zákazník znamená dospelú osobu, ktorá ho sprevádza alebo jeho zákonného zástupcu, ako aj osobu, ktorá zadala objednávku na služby trampolínového parku Cyberjump. 

  Rezervácia: Zákazník je oprávnený využívať služby trampolínového parku Cyberjump po vykonaní rezervácie vopred.

  Služba: Trampolínový park Cyberjump je najväčším trampolínovým zariadením svojho druhu v Slovenskej republike a ponúka hracie a iné zariadenia najvyššej kvality. Zákazníci sú oprávnení používať trampolíny a ďalšie skákacie zariadenia v trampolínovom parku Cyberjump na účely športu a trávenia voľného času.

   

  II. Rozsah a platnosť

  1. Vykonaním rezervácie v súlade s týmito VOP dochádza k návrhu na uzatvorenie tejto Zmluvy (ponuka). Prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí Zákazníkovi písomne jej prijatie a uzatvorenie Zmluvy, napr. e-mailom či v listinnej podobe v prípade rezervácie lístkov priamo na mieste. Táto Zmluva zostáva platná až do opustenia trampolínového parku Cyberjump Zákazníkom.
  2. Miesto poskytovania služieb na základe tejto Zmluvy je územie trampolínového parku Cyberjump.

   

  III.  Registrácia

  1. Používať trampolínový park Cyberjump môžu len registrovaní Zákazníci.
  2. Zákazník je počas registrácie povinný uviesť tieto osobné údaje: (a) priezvisko, meno, (b) dátum narodenia, (c) e-mailová adresa, (d) prihlasovacie heslo. E-mailová adresa uvedená počas registrácie sa použije ako jedinečný identifikátor (užívateľské meno) Zákazníka. V prípade maloletého Zákazníka sa poskytne jeho priezvisko, meno a dátum narodenia.
  3. Zákazníci sa môžu zaregistrovať na webovej stránke Prevádzkovateľa (http://www.cyberjump.sk/), na registračných miestach v trampolínovom parku Cyberjump či v krajnom prípade vyplnením formulára priamo na mieste.
  4. Zákazník je počas registrácie povinný uviesť pravdivé údaje. Zákazník si je vedomý, že Prevádzkovateľ je oprávnený tieto údaje pri vstupe do trampolínového parku Cyberjump overiť a môže mu byť zamietnutý vstup v prípade, že poskytnuté údaje sú nepravdivé, ak je poskytnutie pravdivých údajov nevyhnutné pre poskytovanie služieb. Zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poskytnutia nesprávnych či nepravdivých údajov znáša registrujúci sa Zákazník. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť akúkoľvek neúplnú či nesprávnu Rezerváciu a v prípade pochybností je oprávnený si údaje Zákazníka overiť.
  5. Pri finalizácii registrácie je Zákazník povinný potvrdiť svoj súhlas s Pravidlami ochrany osobných údajov, VOP a urobiť Vyhlásenie o individuálnej zodpovednosti. Zákazník berie na vedomie, že na území trampolínového parku Cyberjump môže Prevádzkovateľ vyhotovovať a následne využívať skupinové fotografie a videá. Zákazník môže urobiť vyhlásenie týkajúce sa zasielania informácií (newslettrov).
  6. Po zadaní registrácie systém pošle Zákazníkovi potvrdzujúci e-mail.

   

  IV. Pravidlá zadávania rezervácií a nákupu lístkov

  A. Všeobecné pravidlá

  1. Zákazník smie vstupovať do trampolínového parku Cyberjump len vo vyhradenom čase oznámenom vopred či priamo na mieste. Rezervácie sú možné počas pracovných hodín na 1-hodinové intervaly.
  2. Rezervácia je možná aj na čas dlhší ako je 1-hodinový interval. Odporúčaná doba pobytu v parku je 1 až 2 hodiny.

  B. Objednávka a nákup lístkov na webovej stránke

  1. Pri objednávaní na webovej stránke http://www.cyberjump.sk/ je Zákazník povinný uviesť tieto informácie: druh lístka (1-hodinový / denný lístok, VIP členstvo BASIC, VIP členstvo PREMIUM, narodeninové balíky), počet Zákazníkov, dátum a čas rezervácie. V prípade, ak sa vyžaduje nákup ponožiek (povinnej výbavy na trampolíny), zadá aj počet a veľkosť ponožiek.
  2. Rezervácia a nákup lístkov je možný pre maximálne 30 osôb.
  3. V prípade objednávania lístkov pre viacero osôb zodpovedá Zákazník vykonávajúci rezerváciu za úhradu celej sumy, bez ohľadu na počet účastníkov alebo na akúkoľvek internú dohodu medzi nimi, a je zároveň povinný ostatným účastníkom oznámiť podmienky vstup do trampolínového parku Cyberjump, ako sa uvádzajú nižšie v časti D.1.
  4. Pri skompletizovaní svojej objednávky a pred úhradou online je Zákazník povinný poskytnúť tieto informácie: celé meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa. Po Registrácii a zadaní potrebných údajov vyjadrí Zákazník svoj súhlas s týmito VOP. Vyjadrenie súhlasu s VOP je viazané na registrovaný užívateľský účet Zákazníka.
  5. Po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť nákup - Objednávka s povinnosťou platby“ bude Zákazník presmerovaný na platobnú bránu Global payments. Platba je možná len platobnými kartami uvedenými na webovej stránke Cyberjump, prostredníctvom platobného terminálu Global payments. V ňom uvedie Zákazník údaje nevyhnutné pre vykonanie platby: meno uvedené na platobnej karte, číslo platobnej karty, dátum jej platnosti a overovací kód (CVC2 alebo CVV2). Po zadaní údajov bude transakcia dokončená kliknutím na tlačidlo „Platba“.
  6. Platobná brána Global payments odošle Zákazníkovi e-mail o platbe; ten sa však nepovažuje za potvrdenie jeho objednávky, ktoré bude samostatne odoslané Prevádzkovateľom.
  7. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadne prípadné poruchy počas procesu online úhrady kartou. Pri platbe Zákazník zodpovedá za to, že má dostatočné oprávnenie na disponovanie s platobnou kartou, ako aj za správnosť poskytnutých údajov. Zákazník zodpovedá aj za všetky škody, ktoré vzniknú pri poskytnutí nesprávnej e-mailovej adresy.
  8. Po dokončení nákupu systém vráti Zákazníka na webovú stránku Cyberjump, kde budú zobrazené tieto údaje o nákupe: Referenčné číslo Global payments, identifikácia objednávky a času objednávky.
  9. Po úspešnej objednávke a nákupe dostane Zákazník potvrdzujúci e-mail (na ním zaregistrovanú e-mailovú adresu) a lístok s QR kódom vo formáte PDF, ktorý je možné vytlačiť. Ak potvrdzujúci e-mail s lístkom Zákazníkovi neprišiel do 2 hodín a nenachádza sa ani v priečinku nevyžiadanej pošty (spam), Zákazník kontaktuje službu zákazníckej podpory na (https://www.cyberjump.sk/na-e-kontakty).
  10. Potvrdzujúci e-mail odoslaný na registrovanú e-mailovú adresu Zákazníka sa považuje za potvrdenie objednávky, a teda za začatie poskytovania Služby.
  11. Zákazník sa pri vstupe do trampolínového parku Cyberjump preukáže lístkom (QR kódom) buď vytlačeným alebo ho ukáže na svojom telefóne.
  12. Elektronická faktúra o nákupe bude odoslaná e-mailom do 24 hodín.
  13. Informácie o online platobnom systéme Global payments a bezpečnostné tipy možno nájsť v časti „Informácie o platbe“, ktorú možno nájsť aj na webovej stránke Cyberjump.

  C. Objednávka a kúpa lístkov priamo na mieste

  1. Lístky je možné kúpiť aj v trampolínovom parku Cyberjump.
  2. Priamo na mieste je možné uviesť druh lístka a rezervovaný čas a lístok si kúpiť v pokladni platbou v hotovosti alebo platobnou kartou.
  3. Úpravy týkajúce sa objednávky termínu a platby a súhlasu s podmienkami používania (pozri časť D.1) platia primerane.

  D. Vstup (check-in)

  1. Pri vstupe do areálu je Prevádzkovateľ oprávnený overiť, že sú splnené tieto podmienky používania parku:
   1. Zákazník má lístok s platným QR kódom;
   2. Zákazník sa zaregistroval a vyjadril súhlas s VOP, Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa a podpísal Vyhlásenie o individuálnej zodpovednosti;
   3. Zákazník je vo vhodnom fyzickom a duševnom stave;
   4. Zákazník neváži viac ako 110 kg;
   5. maloletý Zákazník je oprávnený vstúpiť do trampolínového parku Cyberjump len s vyplneným vyhlásením o zodpovednosti rodičov. V prípade, že trampolíny používajú Zákazníci mladší ako 10 rokov, dohľad rodiča je veľmi odporúčaný;
   6. Zákazník má pár osobitných ponožiek, ktoré sú nevyhnutné pre používanie zariadenia.
  2. Trampolínový park Cyberjump je možné používať len pri splnení vyššie uvedených podmienok, v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený zamedziť vstup do areálu.
  3. V prípade nákupu lístka pre viacero osôb, sa musí každý nezaregistrovaný zákazník pred vstupom registrovať.
  4. Čas rezervácie a kúpna cena sa nemení ani v prípade, keď Zákazník nepríde včas na zarezervovaný časový interval a začne hru s oneskorením.
  5. Pri vstupe dostane každý Zákazník náramok vo farbe určenej podľa rezervovaného času, ktorý je povinný mať na sebe počas celej doby používania trampolínového parku Cyberjump. Zákazník je povinný tento náramok mať na sebe počas celého svojho pobytu v parku. Areál bojovníkov ninja (Ninja Warrior Field) smú používať len Zákazníci, ktorí merajú viac ako 150 centimetrov. Areál bojovníkov ninja (Ninja Warrior Field) sa neodporúča pre Zákazníkov, ktorí sa boja výšok. Pobyt v Areáli bojovníkov ninja (Ninja Warrior Field) môže klásť zvýšené nároky na ruky, dlane a hornú časť tela.

   

  V. Poplatok za Službu

  1. Služby trampolínového parku Cyberjump je možné využívať, ak má Zákazník platný lístok. Jednotlivé druhy a ceny lístkov a ďalšie poplatky sú zverejnené na https://www.cyberjump.sk/ceny-otvaracia-doba a uvedené aj v pokladni trampolínového parku Cyberjump, ako aj na webovej stránke, cez ktorú sa vykonávajú online Rezervácie.
  2. V prípade osobitných žiadostí, veľkých skupín, firemných podujatí, hier s udeľovaním cien, kupónových zliav a pod. je Prevádzkovateľ oprávnený stanoviť iné resp. špecificky platné ceny za používanie trampolínového parku Cyberjump.
  3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny lístkov uvedené na jeho webovej stránke. Zverejnené ceny sú ceny brutto vrátane DPH.

   

  VI. Používanie trampolínového parku Cyberjump

  A. Dodržiavanie Prevádzkového poriadku

  1. Počas používania trampolínového parku Cyberjump je Zákazník povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, ako aj pravidlá uvedené na každom hracom zariadení. Prevádzkový poriadok je zverejnený na https://www.cyberjump.sk/domaci-poriadok.
  2. V prípade porušenia Prevádzkového poriadku je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť hru a/alebo vykázať Zákazníka, ktorý Prevádzkový poriadok porušil, z trampolínového parku Cyberjump bez akejkoľvek náhrady platby.
  3. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP sa Zákazník zaväzuje, že nebude využívať Služby na obťažovanie, urážanie či ohováranie iných Zákazníkov, ani na porušovanie osobnostných či iných práv alebo oprávnených záujmov akejkoľvek tretej osoby.

  B. Vyhlásenie o individuálnej zodpovednosti

  1. Zákazník používa hracie a iné zariadenia v trampolínovom parku Cyberjump na svoje vlastné riziko. Zákazník je povinný najneskôr pri vstupe do trampolínového parku Cyberjump podpísať Vyhlásenie o individuálnej zodpovednosti.
  2. V prípade maloletých osôb, ktoré nedovŕšili 18 rokov toto vyhlásenie podpíše niektorá z týchto osôb (vo veku najmenej 18 rokov):
  • rodič alebo zákonný zástupca;
  • sprevádzajúca alebo dohliadajúca dospelá osoba
  1. Vyhlásenie o individuálnej zodpovednosti je možné podpísať:
  • prostredníctvom internetu počas registrácie alebo po registrácii (platí 12 mesiacov)
  • predložením papierovej verzie vyhlásenia (platí na 1 vstup); toto vyhlásenie si v PDF formáte možno stiahnuť a vytlačiť tu.
  1. Ak je Zákazník maloletý, vyhlásenie o zodpovednosti poskytne aj rodič alebo dospelá osoba, ktorá ho sprevádza.

  Vyhlásenie o zodpovednosti rodiča je možné stiahnuť z webovej stránky www.cyberjump.sk alebo si ho možno vyžiadať pri vstupe. V prípade, že rodič maloletej osoby je už zaregistrovaný a počas registrácie uviedol meno tejto maloletej osoby, Vyhlásenie o individuálnej zodpovednosti podpísané počas registrácie sa vzťahuje aj na danú maloletú osobu - Zákazníka.

   

  VII. Porušenie zmluvy, zodpovednosť

  1. Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť všetko primerané úsilie na zabezpečenie bezpečného prevádzkovania Služby v súlade so všetkými predpismi, nezodpovedá však za žiadnu stratu či škodu, ktorá vznikla neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným konaním Zákazníka.
  2. Zodpovednosť Prevádzkovateľa upravujú kogentné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení.
  3. V rozsahu, v akom to umožňujú platné právne predpisy, Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezchybné či nerušené prevádzkovanie Služieb a/alebo online kapacít na vytváranie Rezervácií a nákup lístkov; na účely zlepšenia, úpravy či údržby Služby alebo týchto kapacít je Prevádzkovateľ oprávnený znemožniť dostupnosť webovej stránky či miesta poskytovania služieb resp. pozastaviť prevádzkovanie trampolínového parku Cyberjump. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správanie ostatných zákazníkov.
  4. Zákazník využíva Službu na svoje vlastné riziko.
  5. Prevádzkovateľ môže odmietnuť Rezerváciu Zákazníka v odôvodnených prípadoch, napríklad v prípade, že budú poskytnuté nesprávne či neúplné údaje, resp. v prípade akéhokoľvek zneužitia služby alebo lístka.
  6. Ak má Prevádzkovateľ dôvod domnievať sa, že Zákazník nepoužíva zariadenia trampolínového parku Cyberjump zmluvne dohodnutým spôsobom, bude oprávnený zakázať príslušnému Zákazníkovi používanie trampolínového parku Cyberjump a vykázať ho z trampolínového parku Cyberjump s okamžitou platnosťou. V oprávnených prípadoch alebo na žiadosť Zákazníka Prevádzkovateľ takýto prípad Prevádzkovateľ protokolárne zaeviduje.
  7. Zákazník nesmie ohroziť bezpečnosť online kapacít používaných na vytváranie Rezervácií a nákup lístkov. Také správanie môže viesť k uplatneniu sankcií v zmysle občianskeho resp. trestného práva. Zákazník sa zaväzuje, že nepoužije žiaden nástroj, softvér ani postup, ktorý by mohol zasiahnuť alebo by sa mohol pokúsiť zasiahnuť do bežnej prevádzky online kapacít používaných na vytváranie Rezervácií a nákup lístkov, ani do žiadnej inej činnosti, ku ktorej dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa.
  8. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za používanie hracích a iných zariadení trampolínového parku Cyberjump bežným a dovoleným spôsobom. V prípade použitia trampolínového parku Cyberjump nedovoleným spôsobom alebo iným ako bežným spôsobom resp. v prípade poškodenia zariadení je Zákazník povinný uhradiť poškodenému spôsobené škody (finančnú škodu a škodu vznikajúcu z dôvodu omeškania).
  9. Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobil tretej osobe počas používania trampolínového parku Cyberjump svojím správaním, za ktoré nesie zodpovednosť resp. svojím opomenutím / nekonaním. Táto povinnosť náhrady škody sa vzťahuje na všetky požiadavky a náklady akéhokoľvek druhu, ktoré vyplynú z akéhokoľvek nároku, nedostatku, poškodenia, žaloby či iného úradného konania, rozhodnutia či rozsudku, trov konania a trov právneho zastúpenia.
  10. Z technických dôvodov súvisiacich s poistením zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám musí byť každý nárok na náhradu škody bezodkladne uplatnený v areáli a protokolárne zaevidovaný zamestnancom; pričom nárok na náhradu škody a jej výška musí byť uplatnená písomne v lehote 24 mesiacov.

   

  VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Zákazník súhlasí s tým, že všetky údaje, ktoré boli poskytnuté v súvislosti so Službou alebo ktoré sa dozvedel Prevádzkovateľ môže Prevádzkovateľ spracovať v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov. Zákazník vyhlasuje, že získal od tretej osoby, ktorej osobné údaje boli poskytnuté (osobné údaje tretích osôb zúčastňujúcich sa na hre), súhlas vyžadovaný na základe aktuálne platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
  2. V prípade objednávania a nákupu lístkov prostredníctvom webovej stránky Zákazník kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup - Objednávka s povinnosťou platby“ potvrdzuje svoj súhlas s tým, aby spoločnosť Cyberjump Slovakia s.r.o. (IČO: 52 521 931) poskytla tieto osobné údaje uchované v jej databáze používateľov na doméne https://www.cyberjump.sk spoločnosti Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50 010 301, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  Oddiel: Po, Vložka č. 3016/B: užívateľské meno, priezvisko, meno, štát, telefónne číslo, e-mailová adresa.
   Účelom prenosu osobných údajov je zákaznícka podpora užívateľov, potvrdzovanie transakcií a monitoring podvodov za účelom ochrany užívateľov.
  3. Zákazník berie na vedomie, že na účely elektronického monitorovania Prevádzkovateľ nainštaloval v trampolínovom parku Cyberjump kamery na miestach vyznačených na nákrese zverejnenom pri vstupe do trampolínového parku Cyberjump, v súlade s oznámením, ktoré je rovnako zverejnené na tom istom mieste.
  4. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má oprávnený záujem použiť na internete (na svojej webovej stránke, na Facebooku, Instagrame, YouTube, Google+) všetky skupinové fotografie a skupinové videá alebo videá natočené robotickými (PTZ) kamerami na území parku (bez nutnosti získavať ďalší súhlas).

   

  IX. Zmeny a doplnenia

  1. Registrovaný Zákazník si môže zmeniť svoj rezervovaný dátum a čas na už zakúpenom lístku za rovnakých podmienok najneskôr 48 hodín pred termínom pôvodnej rezervácie. V prípade zmeny rezervovaného termínu si Zákazník vyberá z dostupných termínov. Zákazník je oprávnený zmeniť len rezervovaný termín, nie zameniť lístky za poukážky. Zákazník nie je oprávnený zmeniť druh svojho lístka a dĺžku ním rezervovaného času.
  2. Rezervovaný termín môže zmeniť len Zákazník, ktorého lístok bol zakúpený a umiestnený v jeho zákazníckom účte. Zákazník môže zmeniť rezervovaný termín výlučne vo svojom zákazníckom účte na webovej stránke www.cyberjump.sk.
  3. Nákup ďalších lístkov je povolený len cez internet bez zmeny rezervovaného termínu.
  1. Zákazník, ktorý si kúpil svoj lístok priamo v areáli parku a bez registrácie si môže svoj rezervovaný termín zmeniť odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne priamo v areáli parku najneskôr 48 hodín pred pôvodne rezervovaným termínom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť a doplniť ustanovenia tejto Zmluvy a / alebo VOP najmä z titulu zmeny otváracích hodín, prevádzkového režimu trampolínového parku Cyberjump alebo zmeny legislatívy, vrátane zmeny podmienok používania a poplatkov za používanie trampolínového parku Cyberjump.
   Ak si Zákazník-Spotrebiteľ neuplatní svoje právo na vypovedanie Zmluvy v uvedenom termíne, oznámená zmena sa považuje za platnú a vykonateľnú. Ak zmena VOP poskytovania Služieb má za následok zmeny v neprospech Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, len pokiaľ ide o poskytovanie konkrétnej Služby, Zákazník má právo na vypovedanie Zmluvy len v tej časti, v akej sa to týka poskytovania takejto Služby resp. Služieb.
  3. Prevádzkovateľ zverejní všetky zmeny a doplnenia týchto VOP, Služieb a cien (lístkov alebo iných služieb) na svojej webovej stránke. Prevádzkovateľ okrem toho pošle Zákazníkovi akékoľvek zmeny a doplnenia týchto VOP aj e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú poskytol Zákazník pri registrácii.

   

  X. Odstúpenie od Zmluvy a vypovedanie Zmluvy

  1. Zákazník nie je oprávnený vrátiť zakúpený lístok nakoľko Prevádzkovateľ v zmysle týchto VOP poskytuje služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času a tieto sa poskytujú v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Toto ustanovenie sa uplatní pre všetkých Zákazníkov, ktorí sa na základe právnych predpisov nepovažujú za Spotrebiteľov na všetky prípady nákupu a pri Zákazníkoch, ktorí sa na základe právnych predpisov považujú za Spotrebiteľov, v prípade kúpy lístkov v pokladni v areáli parku.
  2. V zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, nemá právo na odstúpenie od Zmluvy, pretože Zmluva bola uzatvorená za účelom poskytnutia služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, a to v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.
  3. V neželaných prípadoch nedostupnosti služby o tom bude Prevádzkovateľ informovať Zákazníkov na webovej stránke trampolínového parku Cyberjump (https://www.cyberjump.sk/). Registrovaní Zákazníci budú o tom informovaní e-mailom a dodatočne aj o možnosti vrátenia a iného použitia lístkov.
  1. Pokiaľ je Zákazník Spotrebiteľom a zmluva nebola uzatvorená v pokladni v areáli parku (napr. v prípadoch online nákupu), Zákazník má právo na odstúpenie od  kúpy herných ponožiek do 14 dní. Právo na odstúpenie od kúpy herných ponožiek zanikne po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy Zákazník prevzal herné ponožky alebo odo dňa, kedy ich prevzala ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu. Z hygienických dôvodov nemožno herné ponožky vrátiť, ak po dodaní ponožiek došlo k otvoreniu ochranného obalu, v ktorom sa nachádzali. Právo na odstúpenie možno uplatniť na základe oznámenia Prevádzkovateľovi jednostranným právnym aktom (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Máte právo, ale nie povinnosť použiť formulár na odstúpenie, ktorý je k dispozícii tu: https://www.cyberjump.sk/doc/odstupenie-od-zmluvy.pdf. Ak použijete tento formulár, dostanete potvrdenie o uplatnení odstúpenia od kúpy herných ponožiek. Včas zaslané oznámenie o odstúpení, sa považuje za riadne odstúpenie od kúpy herných ponožiek. Oznámenie o odstúpení od kúpy herných ponožiek zašlite na adresu: Cyberjump Slovakia, s.r.o., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. V prípade účinného odstúpenia od kúpy herných ponožiek Vám Prevádzkovateľ bezodkladne (najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia Vášho oznámenia o odstúpení) vráti Vašu platbu spojenú s nákupom herných ponožiek, ktorú od Vás obdržal. Táto refundácia bude vykonaná rovnakým platobným prostriedkom, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii, pokiaľ neurčíte inak. Nebudú vám účtované žiadne ďalšie náklady.

   

  XI. VIP členstvo Cyberjump

   1. Cyberjump ponúka možnosť využiť VIP program, ktorý poskytuje každodennú zábavu pri skákaní, a to bez registračného poplatku.
   2. Ponúkame dva typy VIP kariet:

   o BASIC VIP karta za 9,90 EUR – jeden vstup do Trampolínového parku Cyberjump denne na 1 hodinu počas pracovných dní, víkendov a sviatkov (pondelok – nedeľa) počas otváracích hodín Trampolínového parku Cyberjump, v závislosti od dostupnosti voľného miesta v Trampolínovom parku Cyberjump;

   o PREMIUM VIP karta za 19,90 EUR – neobmedzený vstup do Trampolínového parku Cyberjump počas pracovných dní, víkendov a sviatkov (pondelok – nedeľa) počas otváracích hodín Trampolínového parku Cyberjum, v závislosti od dostupnosti voľného miesta v Trampolínovom parku Cyberjump. Majitelia prémiových VIP kariet navyše získajú ďalšie špeciálne zľavy a uvítací balíček.

   1. Ako si môžem kúpiť VIP kartu?

   o Registrácia je bezplatná. Ak máte viac ako 18 rokov, zaregistrujte sa na našej stránke. Ak máte menej ako 18 rokov, registráciu musí dokončiť váš rodič alebo zákonný zástupca.

   o Potom kliknite na tlačidlo „Stať sa VIP“ a vyberte si, či chcete BASIC alebo PREMIUM VIP kartu.

   o Potom si vyberte, či chcete VIP kartu vybaviť pre seba alebo pre neplnoletú osobu registrovanú na vaše meno.

   o Vyplňte požadované údaje (tu je potrebné zadať údaje zákazníka, t.j. osobu, ktorá platí mesačný poplatok).

   o Zadajte údaje o svojej bankovej karte, ktorou chcete platiť mesačný poplatok.

   o Po zaplatení prvého mesačného poplatku si skontrolujte svoj e-mailový účet, na ktorý vám zašleme potvrdenie o nákupe, virtuálnu VIP kartu a faktúru. A môžete začať využívať výhody VIP karty.

   1. Dôležité informácie o VIP kartách:

   o VIP karta je určená pre fyzické osoby a nie je prenosná na tretie strany. Keď prídete do parku, na recepcii vedľa svojej virtuálnej karty ukážte svoj preukaz totožnosti s fotografiou, ktorý potvrdzuje, že ste držiteľom karty. Nemôžeme akceptovať vašu VIP kartu bez preukazu totožnosti s fotografiou.

   o Minimálna dĺžka v našom programe VIP Kariet je 6 mesiacov.

   o Po uplynutí 6-mesačného vernostného obdobia je možné VIP kartu kedykoľvek zrušiť. Ak chcete VIP kartu zrušiť pred novým odpočtom, nájdite vo svojom účte tlačidlo ZRUŠIŤ VIP kartu a ukončite ho. Po ukončení predplatného zaplatením mesačného poplatku bude mesačný poplatok odpočítaný z účtu vždy v ten istý deň nákupu. Zaplatením mesačného poplatku z mesiaca na mesiac si obnovíte VIP kartu Cyberjump.

   o Ak nedokážeme odpísať mesačný poplatok z registrovanej bankovej karty (platnosť karty vypršala, nie sú na nej žiadne prostriedky, karta bola zablokovaná alebo držiteľ karty odvolal povolenie na inkaso), zašleme registrovanej osobe oznámenie e-mailom. Používateľ má potom 3 pracovné dni na aktiváciu poplatku. Ak sa tak nestane, karta spojená s registráciou bude deaktivovaná.

   o Upozorňujeme, že VIP karta Cyberjump NIE JE mesačná karta, ale program, ktorý ponúka exkluzívne výhody dostupné len s aktívnou kartou! Výhody spojené s aktívnymi VIP kartami sú spoplatnené mesačným poplatkom, tieto výhody však nie sú dostupné po zrušení bez ohľadu na dátum platby mesačného poplatku.

   o Balík BASIC si môžete zmeniť na balík PREMIUM 3 týždne po mesačnej platbe jednoduchým stlačením tlačidla UPGRADE podľa pokynov. Možnosť inovácie bude k dispozícii iba 1 týždeň pred ďalšou platbou. Po zmene budete využívať výhody balíka PREMIUM. Svoj PREMIUM balíček môžete zmeniť na BASIC balíček zrušením svojej PREMIUM VIP karty a okamžitým prihlásením sa na novú BASIC VIP kartu.

   o Naši členovia s VIP kartou si môžu rezervovať svoje miesta online. Rezerváciu môžete vykonať iba s aktívnou kartou. Rezervácie je možné spravovať online v užívateľskom účte, rezervovať nové termíny alebo už rezervované termíny zrušiť. Upozorňujeme, že rezerváciu nie je možné zrušiť v ten istý deň.

   o Nasledujúce údaje sú spracovávané v súvislosti s predplatným Cyberjump: Meno zmluvnej strany ako aj člena, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, číslo VIP karty.

   Uložené poskytovateľom platieb: údaje o kreditnej karte. Uzavretím predplatného berie Hosť na vedomie, že Prevádzkovateľ bude spracovávať vyššie uvedené údaje za účelom plnenia tejto zmluvy. Spracovanie a uchovávanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

   

  XII.  Reklamácie, riešenie sporov, jurisdikcia

  1. Zákazník je oprávnený uplatniť si reklamáciu, ktorú Prevádzkovateľ preverí okamžite. Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo ak nie je jej okamžité preverenie možné, Prevádzkovateľ spíše reklamačný protokol o reklamácii a o stanoviskách zúčastnených strán, jednu kópiu ktorého odovzdá Zákazníkovi. Kópia reklamačného protokolu bude Zákazníkovi (i) odovzdaná priamo na mieste v prípade ústnej reklamácie alebo (ii) v prípade reklamácie urobenej telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami podľa odseku XI.2 odoslaná spolu s odpoveďou najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  2. Prevádzkovateľ a Zákazník sa pokúsia o urovnanie všetkých sporov rokovaním mimosúdnou cestou. ? V prípade, ak medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom vznikne spor, Zákazník zašle Prevádzkovateľovi písomnú sťažnosť poštou alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prevádzkovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať Zákazníka písomne o svojich zisteniach poštou alebo e-mailom do 30 dní. Ak Zákazník neakceptuje zistenia Prevádzkovateľa, môže Prevádzkovateľa písomne požiadať o začatie rokovaní do 8 dní od doručenia odpovede Prevádzkovateľa. Ak vzájomnými rokovaniami nedospejú strany k vyriešeniu sporu do 14 dní od doručenia žiadosti Zákazníka Prevádzkovateľovi, Zákazník je oprávnený uplatniť si opravný prostriedok na súde / inom orgáne alebo na rade pre rozhodcovské konania.
  1. Ak Prevádzkovateľ na sťažnosť Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom, odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

   

  XIII.  Rôzne ustanovenia

  1. V zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve je webová stránka Prevádzkovateľa (http://www.cyberjump.sk) jedinečným súborom diel a teda táto stránka a každý obsah na ňu umiestnený sú chránené autorským právom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nositeľa práv sa zakazuje používať vonkajšie zobrazenia (vzhľad) webovej stránky, napríklad grafické vyhotovenie spracované počítačom, softvér, pravidlá, predpisy a usmernenia a ďalej použiť akúkoľvek aplikáciu, ktorá by mohla zmeniť webovú stránku alebo jej časť. Preberať z webovej stránky alebo akýkoľvek obsah z databázy je možné s predchádzajúcim písomným súhlasom nositeľa práv a s uvedením odkazu na webovú stránku a s uvedením zdroja. Nositeľom práv je Prevádzkovateľ.
  2. Tieto VOP sú dostupné na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.cyberjump.sk/v-eobecne-zmluvne-podmienky. Listinná podoba aktuálne platných ustanovení týchto VOP je verejne dostupná na recepcii Prevádzkovateľa.
  3. Všetky záležitosti neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými legislatívnymi predpismi.

   

  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 2023.11.04

   

  © Cyberjump. All Rights Reserved.