Vyhlásenie o prevzatí osobnej zodpovednosti pri nákupe lístkov cez internet

   

  Týmto predkladám nižšie uvedené vyhlásenie o prevzatí osobnej zodpovednosti vo svojom vlastnom mene a v mene všetkých maloletých osôb, ktoré sprevádzam:

  1. Súhlas s VOP Cyberjump

  Potvrdzujem, že som si prečítal/a a prijal/a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti prevádzkovateľa Cyberjump Slovakia s.r.o. (so sídlom Pribinova 10, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 521 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37062/S) týkajúce sa trampolínového parku Cyberjump Bratislava.

  2. Súhlas s prevádzkovým poriadkom Cyberjump

  Potvrdzujem, že som si prečítal/a a prijal/a prevádzkový poriadok trampolínového parku Cyberjump Bratislava. Zaväzujem sa, že budem trampolínový park Cyberjump Bratislava používať len v súlade s prevádzkovým poriadkom a s jeho účelom v zhode s vlastnými fyzickými a psychickými možnosťami.

  3. Stabilný fyzický a psychický stav

  Do trampolínového parku Cyberjump Bratislava vstúpim len v prípade, že nebudem pod vplyvom alkoholu, návykových látok, drog či iných látok spôsobujúcich zmenu vedomia a že nebudem mať žiadne ochorenie, ktoré by mi bránilo využívať park v súlade s jeho účelom alebo ktoré by spôsobilo značné riziko mne, tretím osobám či trampolínovému parku Cyberjump Bratislava.
  Okrem toho vstúpim do trampolínového parku Cyberjump Bratislava len v prípade, že budem v potrebnom fyzickom a psychickom stave na zodpovedné využívanie trampolínového parku Cyberjump Bratislava, a najmä že budem disciplinovaný/á a dokážem primerane posúdiť vlastné možnosti a vyhodnotiť riziko.

  4. Ďalšie pravidlá používania hier a zariadení priamo v areáli

  Potvrdzujem, že pre niektoré hry či zariadenia môžu byť v areáli určené ďalšie pravidlá ich používania. Zaväzujem sa tieto s týmito pravidlami sa oboznámiť a dodržiavať ich.
  V prípade nákupu lístkov aj pre iné osoby: zaväzujem sa, že zakúpené lístky odovzdám len osobám, ktoré sa zaviažu s týmito pravidlami sa oboznámiť a dodržiavať ich.

  5. Nebezpečenstvo; používanie na vlastné riziko; škody

  Beriem na vedomie skutočnosť, že využívanie trampolínového parku Cyberjump Bratislava je spojené s rizikom úrazu, ktoré sa zvyšuje v prípade, že precením svoje vlastné fyzické či psychické možnosti, čo predstavuje využívanie parku v rozpore s jeho účelom. Zaväzujem sa vyhýbať sa neprimeranému riziku. Zaväzujem sa oznamovať akékoľvek konanie tretích osôb, ktoré spôsobuje neprimerané riziko. Súhlasím s tým, že hry a zariadenia používam na vlastné riziko. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že zodpovednosť prevádzkovateľa trampolínového parku Cyberjump Bratislava môže vzniknúť, len ak stav zariadení a hier nie je v súlade s predpismi, ktoré sa týkajú ich bezpečného a vyznačeného použitia. Všetky mnou spôsobené škody oznámim a nahradím.

  6. Prevzatie zodpovednosti sprievodcu

  Beriem na vedomie, že ak do trampolínového parku Cyberjump Bratislava sprevádzam maloleté osoby, zodpovedám za ne ako ich dospelý sprievodca a som povinný/á dohliadať na ich bezpečnosť.

  7. Dodržiavanie pokynov

  Zaväzujem sa vždy dodržiavať písomné či ústne pokyny, ktoré dostanem od zamestnancov a pracovníkov trampolínového parku Cyberjump Bratislava. Súhlasím s tým, že v prípade porušenia prevádzkového poriadku alebo nedodržania akéhokoľvek ich pokynu môžem byť vykázaný/á z areálu trampolínového parku Cyberjump Bratislava bez náhrady ceny lístka či inej kompenzácie.

  8. Riešenie nárokov na náhradu škody

  Porozumel/a som a beriem na vedomie, že z dôvodu poistenia zodpovednosti za škodu som povinný/á oznámiť akékoľvek nároky na náhradu škody bezodkladne priamo v areáli (pri vyhotovení protokolu o úraze) a písomne do šiestich mesiacov presne oznámiť tieto nároky a vyčísliť výšku, v akej ich budem uplatňovať.

  9. Vyhlásenia v mene sprevádzaných či tretích osôb

  Porozumel/a som, že v ak so sebou do trampolínového parku Cyberjump Bratislava beriem maloleté osoby, musím mať oprávnenie na vykonanie procesu registrácie (a prevzatie vyššie uvedených záväzkov) aj v ich mene v areáli parku. Ak sa vyžaduje súhlas či poverenie rodiča/rodičov, vo svojom vlastnom záujme som tento súhlas či poverenie získal/a. Na základe vyššie uvedeného týmto preberám vyššie uvedené záväzky aj v ich mene (ak sa uplatnia).

  Zaväzujem sa, že zakúpené lístky odovzdám len osobám, ktoré som informoval/a povinnosti absolvovať registráciu (vrátane súhlasu a podpísania viacerých vyhlásení) tak za seba, ako aj za maloleté osoby v ich sprievode, v opačnom prípade im bude znemožnený vstup do trampolínového parku Cyberjump Bratislava.

   

   

   

  súbor na stiahnutie

   

   

  Na webovej stránke používame cookis, aby sme mohli za bezpečného prehľadávania poskytovať najlepšie užívateľské vlastnosti. Podrobný popis
  SÚHLASÍM
  © 2017 Cyberjump. All Rights Reserved.