Vyhlásenie o prevzatí osobnej zodpovednosti pri nákupe lístkov cez internet

   

  Týmto predkladám nižšie uvedené vyhlásenie o prevzatí osobnej zodpovednosti vo svojom vlastnom mene a v mene všetkých maloletých osôb, ktoré sprevádzam:

  1. Súhlas s VOP Cyberjump

  Potvrdzujem, že som si prečítal/a a prijal/a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti prevádzkovateľa Cyberjump Slovakia s.r.o. (so sídlom M. R. Štefánika 711/3, Veľký Krtíš 990 01, Slovenská republika, IČO: 52 521 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37062/S) týkajúce sa trampolínového parku Cyberjump Bratislava.

  2. Súhlas s prevádzkovým poriadkom Cyberjump

  Potvrdzujem, že som si prečítal/a a prijal/a prevádzkový poriadok trampolínového parku Cyberjump Bratislava. Zaväzujem sa, že budem trampolínový park Cyberjump Bratislava používať len v súlade s prevádzkovým poriadkom a s jeho účelom v zhode s vlastnými fyzickými a psychickými možnosťami.

  3. Stabilný fyzický a psychický stav

  Do trampolínového parku Cyberjump Bratislava vstúpim len v prípade, že nebudem pod vplyvom alkoholu, návykových látok, drog či iných látok spôsobujúcich zmenu vedomia a že nebudem mať žiadne ochorenie, ktoré by mi bránilo využívať park v súlade s jeho účelom alebo ktoré by spôsobilo značné riziko mne, tretím osobám či trampolínovému parku Cyberjump Bratislava.
  Okrem toho vstúpim do trampolínového parku Cyberjump Bratislava len v prípade, že budem v potrebnom fyzickom a psychickom stave na zodpovedné využívanie trampolínového parku Cyberjump Bratislava, a najmä že budem disciplinovaný/á a dokážem primerane posúdiť vlastné možnosti a vyhodnotiť riziko.

  4. Ďalšie pravidlá používania hier a zariadení priamo v areáli

  Potvrdzujem, že pre niektoré hry či zariadenia môžu byť v areáli určené ďalšie pravidlá ich používania. Zaväzujem sa tieto s týmito pravidlami sa oboznámiť a dodržiavať ich.
  V prípade nákupu lístkov aj pre iné osoby: zaväzujem sa, že zakúpené lístky odovzdám len osobám, ktoré sa zaviažu s týmito pravidlami sa oboznámiť a dodržiavať ich.

  5. Nebezpečenstvo; používanie na vlastné riziko; škody

  Beriem na vedomie skutočnosť, že využívanie trampolínového parku Cyberjump Bratislava je spojené s rizikom úrazu, ktoré sa zvyšuje v prípade, že precením svoje vlastné fyzické či psychické možnosti, čo predstavuje využívanie parku v rozpore s jeho účelom. Zaväzujem sa vyhýbať sa neprimeranému riziku. Zaväzujem sa oznamovať akékoľvek konanie tretích osôb, ktoré spôsobuje neprimerané riziko. Súhlasím s tým, že hry a zariadenia používam na vlastné riziko. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že zodpovednosť prevádzkovateľa trampolínového parku Cyberjump Bratislava môže vzniknúť, len ak stav zariadení a hier nie je v súlade s predpismi, ktoré sa týkajú ich bezpečného a vyznačeného použitia. Všetky mnou spôsobené škody oznámim a nahradím.

  6. Prevzatie zodpovednosti sprievodcu

  Beriem na vedomie, že ak do trampolínového parku Cyberjump Bratislava sprevádzam maloleté osoby, zodpovedám za ne ako ich dospelý sprievodca a som povinný/á dohliadať na ich bezpečnosť.

  7. Dodržiavanie pokynov

  Zaväzujem sa vždy dodržiavať písomné či ústne pokyny, ktoré dostanem od zamestnancov a pracovníkov trampolínového parku Cyberjump Bratislava. Súhlasím s tým, že v prípade porušenia prevádzkového poriadku alebo nedodržania akéhokoľvek ich pokynu môžem byť vykázaný/á z areálu trampolínového parku Cyberjump Bratislava bez náhrady ceny lístka či inej kompenzácie.

  8. Riešenie nárokov na náhradu škody

  Porozumel/a som a beriem na vedomie, že z dôvodu poistenia zodpovednosti za škodu som povinný/á oznámiť akékoľvek nároky na náhradu škody bezodkladne priamo v areáli (pri vyhotovení protokolu o úraze) a písomne do šiestich mesiacov presne oznámiť tieto nároky a vyčísliť výšku, v akej ich budem uplatňovať.

  9. Vyhlásenia v mene sprevádzaných či tretích osôb

  Porozumel/a som, že v ak so sebou do trampolínového parku Cyberjump Bratislava beriem maloleté osoby, musím mať oprávnenie na vykonanie procesu registrácie (a prevzatie vyššie uvedených záväzkov) aj v ich mene v areáli parku. Ak sa vyžaduje súhlas či poverenie rodiča/rodičov, vo svojom vlastnom záujme som tento súhlas či poverenie získal/a. Na základe vyššie uvedeného týmto preberám vyššie uvedené záväzky aj v ich mene (ak sa uplatnia).

  Zaväzujem sa, že zakúpené lístky odovzdám len osobám, ktoré som informoval/a povinnosti absolvovať registráciu (vrátane súhlasu a podpísania viacerých vyhlásení) tak za seba, ako aj za maloleté osoby v ich sprievode, v opačnom prípade im bude znemožnený vstup do trampolínového parku Cyberjump Bratislava.

  V ________________________dňa _____________________

   

   

  súbor na stiahnutie

   

   

  Na webovej stránke používame cookis, aby sme mohli za bezpečného prehľadávania poskytovať najlepšie užívateľské vlastnosti. Podrobný popis
  SÚHLASÍM
  © 2017 Cyberjump. All Rights Reserved.